СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на ЕС

относно

позицията на Съвета относно приемането на директива на Европейския
парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

Continue reading